Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Art. 1 Toepassingsbereik

1.1      In deze algemene voorwaarden is te verstaan onder:

 • ‘Veiling': de openbare verkoop van roerende goederen via de website www.sterrenophetdoek.nl;
 • ‘Objecten’: de roerende goederen welke via de veiling te koop worden aangeboden, zijnde schilderijen vervaardigd in het programma ‘Sterren op het Doek’.
 • ‘Bieder' of ‘Koper': de persoon die in veilingen zoals hiervoor genoemd, biedt of koopt, waaronder mede wordt verstaan de aspirant-koper die deelneemt aan de veiling.
 • ‘Omroep MAX’: de omroep die het programma ‘Sterren op het Doek’ uitzendt en de daaraan verbonden veiling via de website organiseert.
 • ‘Website’: de website www.sterrenophetdoek.nl;

1.2      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsverhouding tussen Omroep MAX en de koper van de objecten. Ook op een eventuele herveiling resulterend in een verkoop zijn deze algemene voorwaarden in het geheel  en onverkort van toepassing.

1.3      Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk met wederzijdse aanvaarding worden afgeweken.

1.4      De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt aan de bezoeker van de veiling via de website kenbaar gemaakt. Een ieder die aan een veiling deelneemt en daartoe een account aanmaakt op de website, geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

 

Art. 2 informatie-/onderzoeksplicht

2.1      Omschrijvingen en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door Omroep MAX naar haar beste weten verstrekt en kunnen nimmer aanleiding geven tot verhaal op Omroep MAX, of aangevoerd worden als reden voor de koper om zich te onttrekken aan zijn verplichtingen om de objecten tot zich te nemen en te betalen.

2.2      Omroep MAX kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de (on)juistheid van beschrijvingen of informatie op de website of op andere wijze kenbaar gemaakt. De koper dient vóór de koop een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het object overeenkomt met de beschrijving ervan. De koper dient - waar redelijkerwijs nodig of gewenst - onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen. Indien in de beschrijving bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.

 

Art. 3 Bieden

3.1      De koper biedt elektronisch op de objecten via de website. De wijze waarop op objecten kan worden geboden en alle overige informatie met betrekking tot biedingen en het uitbrengen van het hoogste bod zijn nader omschreven op de website. 

3.2      Omroep MAX sluit iedere aansprakelijkheid voor schade welke voortvloeit uit het, om welke redenen dan ook, niet slagen van een bieding uit.

 

Art. 4 Totstandkoming (koop)overeenkomst

4.1      De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer de koper het hoogste bod heeft uitgebracht en dat bod door Omroep MAX is aanvaard. De koper die het hoogste bod heeft uitgebracht ontvangt een e-mail bericht ter bevestiging. Door definitieve toewijzing ontstaat een overeenkomst van koop en verkoop tussen de hoogste bieder en Omroep MAX.

4.2      Het object wordt ge- en verkocht in de toestand waarin het zich ten tijde van definitieve toewijzing bevindt.

4.3      De objecten worden tot het moment van levering/eigendomsoverdracht aan de koper opgeslagen in het kantoor van Omroep MAX.

4.4      De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling der kooppenningen, zonder zich op een meester of lastgever te kunnen beroepen.

4.5      De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.

4.6      Het gekochte object zal door de koper moeten worden aangenomen in de staat waarin het zich bij definitieve toewijzing bevindt, ongeacht of het object door de koper wel of niet gezien mochten zijn, zonder enige vordering of verhaal, hoe dan ook genoemd. Behoudens in geval er aantoonbaar sprake is van toerekenbare niet-nakoming door Omroep MAX heeft de koper geen aanspraak op vermindering of teruggave van de aankoopprijs.

 

Art. 5 Betaling/ eigendomsoverdracht en eigendomsvoorbehoud

5.1      De betaling voor het gekochte object moet door de koper overgemaakt worden naar de Stichting Veilet Payments van Veilet B.V. Omroep MAX draagt er zorg voor dat zij de aankoopbedragen die zij van Veilet B.V. ontvangt, vervolgens afdraagt aan de relevante goede doelen.

5.2      De onvoorwaardelijke eigendom van een object gaat pas over op de koper indien de koper alle verplichtingen uit de met Omroep MAX gesloten overeenkomst volledig is nagekomen en Veilet het overeengekomen aankoopbedrag heeft ontvangen. De levering van het aangekochte object vindt plaats door de terhandstelling van het object aan de koper.

 

Art. 6 Betaling 

6.1    Betalingstermijn is 30 dagen na het uitbrengen van het winnende bod.  

6.2    Na 14 dagen ontvangt koper een eerste herinnering en 7 dagen daarna een tweede en laatste herinnering.

6.2    Indien koper de betalingstermijn van 30 dagen overschrijdt, kan de koop door een schriftelijke verklaring ofwel door een langs elektronische weg uitgebrachte verklaring door Omroep MAX worden ontbonden. Alsdan heeft Omroep MAX de bevoegdheid zonder dat de koper in gebreke gesteld hoeft te worden, het geveilde te herveilen of op andere wijze te verkopen.

 

 Art. 7  Afhandeling gekochte objecten

7.1      De koper is verplicht de gekochte objecten tot zich te nemen, al dan niet door het object zelf af te (laten) halen of door het in ontvangst nemen van het door Omroep MAX toegezonden (door de koper gekochte) object, binnen een door Omroep MAX gestelde redelijke termijn. Indien en voor zover koper het gekochte object door Omroep MAX wenst te laten versturen komen de daaraan verbonden kosten voor rekening van koper.

7.2      Koper is verplicht zich bij de terhandstelling c.q. het in ontvangst nemen van het gekochte object te legitimeren.

 

Art. 8 Rechten Omroep MAX

8.1      Omroep MAX behoudt zich de volgende rechten voor:

 1. zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren;
  b. te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop;
  c. objecten te doen uitvallen of toe te voegen;
  d. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken
  e. bij weigering of onmacht van betaling van de koper heeft Omroep MAX het recht de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende object te herveilen en het bod van de nalatige bieder niet weer aan te nemen;
 2. indien de koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan Omroep MAX bekend te maken en daarop betrekking hebbende legitimatie te tonen, de koopovereenkomst te ontbinden en te herveilen;
   

Art. 9 Aansprakelijkheid Omroep MAX

9.1      Omroep MAX is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan de objecten, schilderijlijsten en overige omlijstingen, in de ruimste zin van het woord, en al het andere wat daarvan deel uitmaakt waaronder glas. Dit leidt slechts uitzondering in gevallen waarvan de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Omroep MAX en/ of de door haar ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden.

9.2      In geen enkel geval is Omroep MAX aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade, vermogensschade of elke vorm van indirecte schade.

9.3      Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Omroep MAX aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Omroep MAX gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Omroep MAX onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering draagt.

9.4      Het betreden van gebouwen van Omroep MAX is geheel voor eigen risico.

 

Art. 10. Diversen

10.1    Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden tussen koper en Omroep MAX vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen.

10.2    Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

10.3    Alle geschillen voortvloeiende uit of in verbandhoudende met, een tussen koper en Omroep MAX gesloten overeenkomst, de totstandkoming daarvan en deze algemene voorwaarden daaronder mede begrepen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam,